Koncsag Réka

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – KBR Bt – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.koncsagreka.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatást nyújtó:

Név: KBR Bt

Székhely: 1031. Budapest, Vizimolnár u. 2. 10/98

Adószám: 21551422-1-41

Szolgáltatást nyújtó személy: Koncsag Réka

Bejelentési szám: FKB 2020/000751

Email cím: info@koncsagreka.hu

Telefonszám: +3670 2060232

Bankszámlaszám: 11703006-20462257

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató tevékenységi körei:

  • coaching szemléletű nyelvoktatás
  • nyelvi coaching
  • life coaching
  • nyelvtanári tréningek
  • nyelvtanári tanácsadás, mentorálás
  • egyéb szolgáltatás

A fenti Szolgáltatásokon kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a magántanári tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója a KBR Bt.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a KBR Bt egyetemlegesen felelős.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.koncsagreka.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Fizetési feltételek

A fizetés módja online bankkártyás fizetés átutalással. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Szolgáltatótól visszaigazoló emailt kap, melyben szerepelnek Szolgáltató banki átutaláshoz szükséges bankszámlaszám adatai. A Megrendelő az értesítő email küldési dátumától számított 8 munkanapon belül átutalja a teljes vételárat.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.
Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
A megrendelt szolgáltatásról minden esetben elektronikus számlát küldünk. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt a határidő lejárta vagy a csoportlétszám telítettsége miatt elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Felmondás kezdeményezése

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását ill. a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@koncsagreka.hu email címre elküldve kezdeményezheti.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a vásárlástól számított 8 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 8 napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciával a megrendelt Szolgáltatás megkezdése előtt 8 munkanappal. A 8 munkanapon belül felmondott szerződés esetén a befizetet díj 50 %-a jár vissza.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.koncsagreka.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@koncsagreka.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

www.tarhely.eu

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek https://koncsagreka.hu/aszf weboldalon.

Weboldallal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési szabályzat – tájékoztató

Cookie (süti) használatról: A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Hirdetésekkel kapcsolatos információk: Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetésleiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.)

 A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője. A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja. Kapcsolatfelvétel: Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggodalma van ezzel a cookie / süti használati, adatvédelmi szabályzattal vagy a webhely adatgyűjtési eljárásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén, illetve az esetlegesen megtalálható kapcsolati űrlapjainkon.